Stavební servis - Centrální registr soukromých poptávek a nabídek ve stavebnictví online.
Vstup pro dodavatele
Jméno:
Heslo:
Vstup pro poptávku
Jméno:
Heslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Poskytovaná služba
Služba "Stavební servis" slouží k prezentaci nabízených služeb v oblasti stavebnictví jednak za úplatu pro registrované dodavatele, jednak ke zveřejnění požadovaných služeb ve stejné oblasti zdarma pro poptávající subjekty. Je také možno přímo oslovit zprostředkovatele služby s cílem objednat inženýrské, projektové nebo rozpočtové práce a dále služby autorského a technického dozoru v průběhu výstavby. Zprostředkovatel rovněž poskytuje placenou službu organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele v libovolné fázi přípravy nebo realizace stavby.

1.1 Poskytovatel služby zaručuje:
V případě poptávajícího subjektu:
 • zveřejnění poptávky na webové stránce poskytovatele služby v zadaném rozsahu a podrobnostech na dohodnutou dobu (viz odd.3.2),
 • zařazení poptávky do oborově a regionálně členěného stromu, kde bude viditelná pro všechny registrované dodavatele,
 • záruku, že veškerý kontakt s dodavateli bude přístupný pouze registrovanému poptávajícímu subjektu,
 • možnost přístupu do seznamu zde registrovaných dodavatelů a možnost oslovit poptávkou kteréhokoliv z nich
 • možnost objednávky výběrového řízení na dodavatele služeb - placená služba poskytovatele.
V případě registrovaného dodavatele:
 • zveřejnění nabídky služeb v požadovaném rozsahu a na sjednanou dobu - registrace dodavatele (viz.odd 2., 3.1 a 3.2)
 • zařazení nabídky do oborově a regionálně členěného stromu, kde bude viditelná všem uživatelům služby "Stavební servis"
 • možnost reagovat nabídkou na kteroukoliv zveřejněnou poptávku podle vlastního uvážení
 • veškerý kontakt mezi poptávajícím a nabízejícím bude přístupný pouze těmto dvěma zúčastněným subjektům

1.2 Poskytovatel služby nezaručuje:
 • registrovanému dodavateli, že bude přímo osloven poptávkou,
 • registrovanému dodavateli, že bude zařazen do výběrového řízení organizovaného poskytovatelem služby,
 • počet a skladbu zveřejněných poptávek,
 • 100% záruku pravdivosti a informací ve zveřejněných poptávkách,
 • získání zakázky a navázání obchodní spolupráce s poptávajícím.
2. Ceny, platba, trvání služeb
Cena je určena ceníkem zveřejněným v rámci dialogu "nákup sužeb" a je splatná jednorázově za celé objednané období registrace. Objednatel obdrží po úspěšné registraci předběžnou fakturu, která je splatná obratem. Do tří pracovních dnů od připsání platby na účet poskytovatele služby bude registrace (zveřejnění nabídky) provedena.
Zároveň s registrací bude objednateli zaslán daňový doklad poštou na kontaktní adresu uvedenou v registračních údajích.
V případě nezaplacení nebude objednatel do systému zařazen.
Jeden kalendářní týden před vypršením placené lhůty registrace bude objednatel upozorněn zprávou na kontaktní e-mail o této skutečnosti. V případě, že neprojeví v této lhůtě zájem o prodloužení registrace, bude ze systému vyřazen.
3. Vedení registrace
3.1 Práva a povinnosti registrovaného dodavatele
 • Registrovaný dodavatel plně zodpovídá za udržování svých přístupových práv do systému "Stavební servis". Firma nebo její zástupce je odpovědný za případné zneužití svého účtu třetí osobou. Stejně tak je plně odpovědný za obsah poskytnutých údajů. Registrovaná firma má právo a zároveň i povinnost udržovat, respektive doplňovat údaje v registraci tak, aby odpovídaly současnému stavu.
3.2 Práva a povinnosti poskytovatele služby
 • Poskytovatel služby má povinnost dodržet termíny registrace, zveřejnit veškeré údaje, které mají být podle požadavků objednatele předmětem jeho nabídky (resp. poptávky), a zařadit objednatele do všech objednaných sekcí stromu registrovaných dodavatelů.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odstranit registrovanou poptávku resp. nabídku, zjistí-li zveřejnění nepravdivých nebo zavádějících údajů. Poskytovatel služby má povinnost o této skutečnosti neprodleně informovat subjekt, jehož záznam byl odstraněn.
 • Doba registrace (zveřejnění) poptávky (neplacená část služby) je jeden rok. Po uplynutí této doby bude poptávka automaticky odstraněna. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo tuto lhůtu zkrátit až na šest měsíců v závislosti na obsazenosti datového média.
4. Záruky poskytovatele služby
Poskytovatel služby poskytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému v rámci garance provozovatele domovského serveru Webhosting C4, ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.
5. Ostatní vztahy a souvislosti
Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat zájmy třetích osob ani zájmy provozovatele serveru. Obsah poptávek nesmí být dále šířen jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele.
6. Souhlas
Registrací firmy, resp. zveřejněním poptávky je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami.